CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN


Chính sách hoàn tiền này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ và được áp dụng trong khuôn khổ của Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này.

1 Dịch Thuật SMS sẽ hoàn lại tiền cho Khách hàng đối với các Dịch vụ bị ảnh hưởng nếu:
1.1. Không gửi Tài liệu Hoàn thành: Tài liệu Hoàn thành ở dạng điện tử không được gửi cho Khách hàng sau 5 Ngày làm việc kể từ khi kết thúc Thời gian Hoàn thành Dự kiến hoặc Thời gian Hoàn thành Gia hạn (nếu có), trừ trường hợp do:
(i) Khách hàng không cung cấp tất cả các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Dịch Thuật SMS, một cách kịp thời;
(ii) Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng; hoặc
(iii) Các trường hợp bất khả kháng.
1.2. Tài liệu Hoàn thành không theo yêu cầu: Các Tài liệu Hoàn thành được cung cấp cho Khách hàng khác biệt đáng kể so với yêu cầu bởi Khách hàng như được chỉ định trong Báo giá (ví dụ: bản dịch được dịch sai ngôn ngữ, bản thu âm không được thu theo đúng giọng yêu cầu); hoặc
1.3. Tài liệu Hoàn thành có sai sót nghiêm trọng: Các Tài liệu Hoàn thành có các sai sót nghiêm trọng đã được Khách hàng xác định và và gửi Yêu cầu Chỉnh sửa trong Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa nhưng Dịch Thuật SMS đã không hoặc không thể chỉnh sửa một cách phù hợp và kịp thời trong vòng 7 ngày (1 tuần làm việc) kể từ khi nhận được Yêu cầu Chỉnh sửa, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Nếu lỗi được xác định hoặc việc chỉnh sửa được yêu cầu sau thời gian quy định, Khách hàng sẽ không được hoàn tiền.
2 Trong trường hợp hoàn trả tiền, khoản hoàn trả tối đa sẽ là 50% số tiền Khách hàng phải trả cho các Dịch vụ bị ảnh hưởng trừ đi phí chuyển phát và xử lý, và chỉ khi các hoạt động / điều kiện sau đã được hoàn thành / đáp ứng trong vòng 10 ngày kể từ khi chuyển giao Tài liệu Hoàn thành cho Khách Hàng:
2.1. Yêu cầu hoàn tiền phải được nhận bởi Dịch Thuật SMS, bằng văn bản qua email gửi đến baogia@dichthuatsms.com; cuộc gọi điện thoại sẽ không đủ. Yêu cầu hoàn tiền phải bao gồm: Mã Báo giá, số hóa đơn và ngày hóa đơn, lý do yêu cầu hoàn tiền và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận số tiền bồi hoàn.
2.2. Khách hàng đã hoàn thành các yêu cầu cung cấp thông tin về bối cảnh, tổng quan, đối tượng sử dụng, văn phong, từ dành riêng và thuật ngữ đặc thù trước khi Dịch Thuật SMS gửi bất kỳ Tài liệu Nguồn nào tới một dịch giả của Dịch Thuật SMS để thực hiện Dịch vụ.
2.3. Khách hàng đã giải thích rõ ràng lý do tại sao những sửa đổi được đề xuất bởi Dịch Thuật SMS sẽ không có hiệu quả.
2.4. Một cam kết được xác nhận bởi Khách hàng và gửi cho Dịch Thuật SMS rằng rõ ràng Khách hàng sẽ không sử dụng một phần hoặc toàn bộ các Tài liệu Hoàn thành bởi Dịch Thuật SMS cho mục đích cá nhân, kinh doanh, thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Nếu sử dụng bất kỳ phần nào của Tài liệu Hoàn thành đã bàn giao, các khoản Phí đã thoả thuận sẽ được thanh toán đầy đủ.
3 Dịch Thuật SMS sẽ cố gắng điều tra và, nếu có thể, xử lý việc hoàn tiền trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn tiền nhưng yêu cầu hoàn tiền có thể mất đến 2 tuần để điều tra và xử lý. Phản hồi sẽ được gửi cho Khách hàng sau khi Dịch Thuật SMS xác định xem có cần hoàn lại tiền hay không. Nếu Dịch Thuật SMS xác định rằng yêu cầu hoàn tiền đáp ứng các yêu cầu của Điều 5 này, Dịch Thuật SMS sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản và thông báo phương thức thanh toán sẽ được sử dụng để hoàn trả số tiền đã thanh toán.