ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Dưới đây là một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Khách hàng và Dịch Thuật SMS để điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện bởi Dịch Thuật SMS. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp, các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ được ưu tiên. Một Chấp nhận Báo giá đảm bảo rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Hợp đồng này.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trong Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

1.1. “Bảng thuật ngữ được chấp thuận” có nghĩa là bất kỳ bộ nhớ dịch thuật, thuật ngữ hoặc chú giải được cung cấp bởi Khách hàng cho Dịch Thuật SMS hoặc tạo bởi Dịch Thuật SMS và được chấp thuận bởi Khách hàng cho mục đích tham khảo để thực hiện bất kỳ Dịch vụ nào.

1.2. “Báo giá” có nghĩa là một báo giá được gửi bởi Dịch Thuật SMS cho Khách hàng.

1.3. “Chấp nhận Báo giá” có nghĩa là việc Khách hàng chấp nhận Báo giá. Việc chấp nhận này được thể hiện qua các hình thức bằng văn bản hoặc bằng lời nói, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, fax, bưu điện, điện thoại và các kênh truyền thông xã hội, trong đó Khách hàng chỉ định Dịch Thuật SMS để thực hiện Dịch vụ.

1.4. “Dịch Thuật SMS” là Công ty TNHH ISHARING, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số. 0313124758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

1.5. “Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ được chỉ định trong Báo giá.

1.6. “Hợp đồng” có nghĩa là một hợp đồng bao gồm một Báo giá, một Chấp nhận Báo giá và các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này.

1.7. “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh hoặc cơ quan đại diện của họ đã chấp nhận một Báo giá của Dịch Thuật SMS.

1.8. “Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào khác ngoài Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ ở Việt Nam.

1.9. “Phí” có nghĩa là tất cả các khoản phí phải trả cho các Dịch vụ được cung cấp.

1.10. “Tài liệu Hoàn thành” có nghĩa là các tài liệu được tạo ra do việc tiến hành Dịch vụ, đã hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao cho Khách hàng,;

1.11. “Tài liệu Nguồn” có nghĩa là tài liệu, dữ liệu và thông tin được gửi đến Dịch Thuật SMS để thực hiện Dịch vụ.

1.12. “Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa” là thời gian mà yêu cầu chỉnh sửa phải được gửi cho Dịch Thuật SMS.

1.13. “Website” có nghĩa là các trang web chính thức của Dịch Thuật SMS tại www.sms-translation.comwww.dichthuatsms.com;

1.14. “Yêu cầu Chỉnh sửa” có nghĩa là một bản tóm tắt bằng văn bản về bất kỳ các lỗi được chứng minh hoặc nhận thức được xác định bởi Khách hàng trong Tài liệu Hoàn thành và bất kỳ sửa đổi nào được yêu cầu bởi Khách hàng đến Dịch Thuật SMS.

2. BÁO GIÁ VÀ GIAO HÀNG

2.1. Dịch Thuật SMS có quyền sửa đổi Phí và/hoặc Ngày giao hàng dự kiến ​​được nêu trong Báo giá sau khi nhận và xem xét phiên bản Tài liệu Nguồn đầy đủ cuối cùng. Khách hàng sẽ được thông báo bởi Dịch Thuật SMS bất kỳ sửa đổi nào và không có công việc nào được thực hiện bởi Dịch Thuật SMS mà không có sự chấp nhận của Khách hàng về bất kỳ sự khác biệt nào với Báo giá ban đầu.

2.2. Trừ khi có quy định khác trong Báo giá, Phí trong Báo giá không bao gồm Thuế Giá trị gia tăng và bất kỳ khoản thuế có thể áp dụng nào khác. Khách hàng có nghĩa vụ phải bổ sung các khoản thuế này vào số tiền phải trả.

2.3. Tài liệu Hoàn thành chỉ được bàn giao dưới dạng điện tử và qua email dưới dạng tệp đính kèm hoặc liên kết tải xuống từ trang lưu trữ của bên thứ ba (ví dụ: Google Drive, Dropbox,…), trừ khi có quy định khác trong Báo giá và ngoại trừ đối với dịch vụ phiên dịch, chứng nhận bản dịch hoặc công chứng bản dịch, tùy thuộc vào kích thước của Tài liệu Hoàn thành. Bất kỳ yêu cầu bàn giao dưới dạng bản sao cứng (như giấy, đĩa CD, DVD. . . ) và qua đường bưu điện sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian và sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

2.4. Trừ khi được quy định khác trong báo, đối với các dịch vụ dịch thuật, hiệu đính và biên tập, nếu Tài liệu Nguồn có định dạng có thể chỉnh sửa, Tài liệu Hoàn thành sẽ được tạo ra trong các định dạng tương tự bằng cách sao chép các tập tin Tài liệu Nguồn. Nếu Tài liệu Nguồn ở định dạng không thể chỉnh sửa được, Tài liệu Hoàn thành sẽ được tạo theo định dạng có thể chỉnh sửa phổ biến như MS Word, MS Excel theo quyết định của Dịch Thuật SMS. Bất kỳ yêu cầu nào khác về việc bàn giao theo định dạng bổ sung sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian và sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

2.5. Thời gian hoàn thành dự kiến ​​chỉ có hiệu lực sau khi đã được xác nhận rõ ràng bằng văn bản bởi Dịch Thuật SMS cho Khách hàng và, trừ khi có Thỏa thuận Tín dụng, được tính kể từ ngày Khách hàng thanh toán đầy đủ cho Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác trong giao tiếp bằng văn bản, Thời gian hoàn thành được tính theo Ngày làm việc.

2.6. Trong trường hợp chậm giao hàng, Dịch Thuật SMS sẽ thông báo cho Khách hàng về các lý do và được quyền gia hạn đủ thời gian để hoàn thành công việc. Trong trường hợp Dịch Thuật SMS không đạt được thời gian gia hạn, Khách hàng sẽ có quyền đàm phán để giảm Phí một cách phù hợp.

2.7. Ngoại trừ Khách hàng có Thoả thuận Tín dụng, Dịch Thuật SMS có quyền giữ lại bất kỳ hoặc tất cả Tài liệu Hoàn thành cho đến khi Khách hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến Dịch vụ. Dịch Thuật SMS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do việc giữ lại như vậy.

3. CHỈ DẪN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ TÀI LIỆU NGUỒN

3.1. Khi yêu cầu một Báo giá, Khách hàng sẽ cung cấp cho Dịch Thuật SMS bất kỳ chỉ dẫn hoặc đòi hỏi đặc biệt nào đối với Tài liệu Hoàn thành, nếu không Dịch Thuật SMS sẽ cung cấp Dịch vụ theo các thông lệ và thủ tục chuẩn của Dịch Thuật SMS bao gồm các thông lệ và thủ tục được mô tả trên Website tại thời điểm Báo giá được gửi cho Khách hàng.

3.2. Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp “Bảng thuật ngữ được chấp thuận” và hướng dẫn Dịch Thuật SMS sử dụng nó trong mối liên hệ với Tài liệu Nguồn cụ thể. Nếu Khách hàng không cung cấp “Bảng thuật ngữ được chấp thuận”, Dịch Thuật SMS sẽ dịch bất kỳ thuật ngữ chuyên biệt nào xuất hiện trong Tài liệu Nguồn trên cơ sở giải thích ngữ nghĩa thông thường và phổ biến của chúng hoặc thực hiện Dịch vụ dựa trên các quy trình và thủ tục Dịch vụ Tiêu chuẩn của Dịch Thuật SMS.

3.3. Khách hàng cần xác định biến thể ngôn ngữ, nếu có, tại thời điểm Chấp nhận Báo giá. Nếu không được chỉ định bởi Khách hàng, Dịch Thuật SMS sẽ giả định rằng bất kỳ biến thể ngôn ngữ nào cũng được chấp nhận.

3.4. Tùy thuộc vào từng loại Dịch vụ, Dịch Thuật SMS có các yêu cầu cụ thể đối với dữ liệu và thông tin được cung cấp dưới dạng Tài liệu Nguồn trước khi thực hiện Dịch vụ. Tất cả Tài liệu Nguồn bắt buộc phải được gửi đến Dịch Thuật SMS bởi Khách hàng một cách kịp thời, đầy đủ, phù hợp và ở định dạng được chấp nhận. Nếu Khách hàng không cung cấp bất kỳ Tài liệu Nguồn nào theo yêu cầu, Dịch Thuật SMS có quyền hủy hoặc ngừng các Dịch vụ bị ảnh hưởng và không chịu trách nhiệm về việc hủy hoặc giao hàng chậm trễ.

3.5. Dịch Thuật SMS sẽ được quyền xem như tất cả Tài liệu Nguồn cung cấp bởi Khách hàng là sự thể hiện chính xác của thông tin và dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cung cấp Dịch vụ. Dịch Thuật SMS không chịu trách nhiệm xem xét chất lượng của Tài liệu Nguồn về lỗi đánh máy hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào khác hoặc để sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót như vậy bất kể tác động mà các lỗi hoặc thiếu sót đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của Tài liệu Hoàn thành.

3.6. Nếu bất cứ lúc nào nhận thấy rằng Tài liệu Nguồn chứa bất kỳ nội dung nào mà theo nhận định của Dịch Thuật SMS (trong khi không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Dịch Thuật SMS nhằm xem xét tính phù hợp, hợp pháp hay các đặc điểm khác của Tài liệu Nguồn) là xúc phạm, khiêu dâm, vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp, Dịch Thuật SMS có quyền:

a. từ chối đưa ra Báo giá; hoặc là

b. từ chối bắt đầu hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch vụ nào mà sẽ yêu cầu sử dụng Tài liệu Nguồn đó; hoặc là

c. yêu cầu Khách hàng thực hiện sửa đổi Tài liệu Nguồn đó theo thời hạn được chỉ định bởi Dịch Thuật SMS.

4. CHỈNH SỬA/BỔ SUNG TÀI LIỆU NGUỒN SAU KHI ĐÃ GỬI CHO DỊCH THUẬT SMS

4.1. Trong trường hợp Khách hàng muốn sửa đổi hoặc bổ sung Tài liệu Nguồn đã cung cấp, Khách hàng sẽ phải gửi Dịch Thuật SMS một bản tóm tắt rõ ràng cho thấy những thay đổi được đề xuất và sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian.

4.2. Thay đổi Phí và Thời gian hoàn thành từ việc cập nhật các sửa đổi hoặc bổ sung của Tài liệu Nguồn vào công việc đang thực hiện sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ và tác động của những thay đổi được yêu cầu và phần trăm công việc đã hoàn thành. Dịch Thuật SMS sẽ thông báo cho Khách hàng các thay đổi Phí và/hoặc Thời gian hoàn thành trước khi thực hiện các thay đổi hoặc bổ sung được yêu cầu và cập nhật vào Tài liệu Hoàn thành.

5. CHỦ SỞ HỮU CỦA TÀI LIỆU NGUỒN VÀ TÀI LIỆU HOÀN THÀNH

5.1. Tất cả các quyền sở hữu đối với Tài liệu Nguồn và Tài liệu Hoàn thành thuộc về duy nhất Khách hàng.

5.2. Bất kể điều khoản ở trên, tất cả Tài liệu Hoàn thành sẽ vẫn là tài sản (nhưng không phải là rủi ro) của Dịch Thuật SMS cho đến khi Dịch Thuật SMS đã nhận được đầy đủ các khoản Phí cho các công việc được tiến hành để tạo ra Tài liệu Hoàn thành.

6. XỬ LÝ LỖI, CHỈNH SỬA VÀ THỜI HẠN YÊU CẦU CHỈNH SỬA

6.1. Khi nhận được Tài liệu Hoàn thành, nếu Khách hàng xác định bất kỳ lỗi được chứng minh hoặc nhận thấy trong Tài liệu Hoàn thành, Khách hàng sẽ phải gửi Dịch Thuật SMS Yêu cầu Chỉnh sửa trước Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa.

6.2. Miễn là Khách hàng nộp Yêu cầu Chỉnh sửa trước Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa, Dịch Thuật SMS sẽ sửa chữa Tài liệu Hoàn thành mà không đòi hỏi chi phí bổ sung từ Khách hàng.

6.3. Trừ khi có quy định khác bởi Dịch Thuật SMS trong một thông báo bằng văn bản, Khách hàng sẽ có Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa là 7 ngày (1 tuần làm việc) kể từ ngày nhận bản dự thảo đầu tiên của Tài liệu Hoàn thành, và Dịch Thuật SMS có nghĩa vụ thực hiện chỉnh sửa theo Yêu cầu Chỉnh sửa trong vòng 7 ngày (1 tuần làm việc) kể từ ngày nhận được Yêu cầu Chỉnh sửa của Khách hàng.

6.4. Khi Dịch Thuật SMS không nhận được bất kỳ nhận xét nào trong Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa, Dịch Thuật SMS sẽ cho rằng Khách hàng đã chấp nhận Tài liệu Hoàn thành và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ sai sót được chứng minh hoặc nhận thấy sau đó.

6.5. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu chỉnh sửa bổ sung cho Tài liệu Hoàn thành sau Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa, Khách hàng có thể yêu cầu Dịch Thuật SMS kéo dài Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa nhưng việc này sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian và sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa vào Tài liệu Hoàn thành. Nếu Khách hàng không đồng ý với các chi phí và thời gian bổ sung, Dịch vụ được coi là hoàn thành khi bàn giao Tài liệu Hoàn thành được chỉnh sửa đáp lại Yêu cầu Chỉnh sửa lần đầu.

7. THANH TOÁN

7.1. Khách hàng sẽ thanh toán cho Dịch Thuật SMS tất cả các khoản Phí áp dụng cho các Dịch vụ được cung cấp, thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, Paypal hoặc tiền mặt, với tất cả các chi phí thanh toán (bao gồm phí ngân hàng, kể cả ngân hàng người gửi, ngân hàng trung gian và ngân hàng người nhận, phí Paypal, phí của bên thứ ba là trung gian thanh toán bất kỳ) sẽ do Khách hàng chịu:

7.2. Trừ trường hợp áp dụng Thỏa thuận Tín dụng, nếu tổng Phí phải trả (không bao gồm thuế) là

a. 5.000.000 đồng hoặc ít hơn, tổng số tiền phải trả phải được thanh toán trước khi bắt đầu Dịch vụ;

b. lớn hơn 5.000.000 đồng: 50% tổng Phí (bao gồm thuế) phải được thanh toán trước khi bắt đầu Dịch vụ; và 50% còn lại phải được thanh toán trong vòng 7 ngày (1 tuần làm việc) kể từ khi bàn giao phiên bản xem trước của Tài liệu Hoàn thành (“Phiên bản Xem trước”) cho Khách hàng. Phiên bản chính thức của Tài liệu Hoàn thành (“Phiên bản Chính thức”) chỉ được bàn giao sau khi Dịch Thuật SMS đã nhận thanh toán đủ toàn bộ Phí phải trả từ Khách hàng.

Phiên bản Xem trước là phiên bản thể hiện từ 50-70% kết quả công việc, được xuất ra ở dạng không thể chỉnh sửa, vd file pdf hoặc file video có chèn logo của Dịch Thuật SMS.

Phiên bản Chính thức là phiên bản thể hiện 100% kết quả công việc, được xuất ra ở dạng có thể chỉnh sửa, vd file word/excel, hoặc file video KHÔNG có logo của Dịch Thuật SMS.

7.3. Thỏa thuận Tín dụng

 1. Trong trường hợp thỏa thuận tín dụng một phần, 50% tổng Phí (bao gồm thuế) phải được thanh toán trước khi bắt đầu Dịch vụ; và 50% còn lại phải được thanh toán trong vòng 7 ngày (1 tuần làm việc) kể từ ngày nhận được toàn bộ Phiên bản Chính thức của Tài liệu Hoàn thành từ Dịch Thuật SMS.
 2. Trong trường hợp thỏa thuận tín dụng toàn phần đã được thiết lập giữa Dịch Thuật SMS và Khách hàng, Khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ cho Dịch Thuật SMS cho tất cả các Dịch vụ được thực hiện trong vòng 7 ngày (1 tuần làm việc) kể từ ngày nhận được hoá đơn hợp lệ từ Dịch Thuật SMS. Các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận trước khi có Chấp nhận Báo giá và được nêu chi tiết trong Báo giá.

7.4.  Nếu Khách hàng đã có thỏa thuận tín dụng nhưng không chuyển tiền trong thời hạn đã thỏa thuận, Dịch Thuật SMS được quyền tính phí tài chính với mức 5%/tháng cho đến khi nhận được toàn bộ số tiền phải trả. Chỉ riêng Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán; các khoản thanh toán của các bên khác chỉ được chấp nhận với điều kiện có thỏa thuận trước.

7.5. Trong trường hợp có khác biệt về Phí, vui lòng thông báo với Dịch Thuật SMS trong vòng 5 ngày sau khi nhận được hoá đơn hoặc hóa đơn sẽ được coi là hợp lệ.

7.6. Khách hàng không được cấn trừ một hóa đơn với những nghĩa vụ tài chính khác trừ khi việc này không có tranh chấp hoặc có hiệu lực pháp luật.

7.7. Trong trường hợp Dịch Thuật SMS cần đến dịch vụ của một công ty luật, luật sư, hoặc cơ quan thu nợ để thực thi việc thu các khoản Phí còn thiếu từ Khách hàng thì Khách hàng đồng ý thanh toán cho Dịch Thuật SMS toàn bộ chi phí và hoa hồng phải trả cho công ty luật, luật sư, cơ quan thu nợ đó.

7.8. Hoàn tiền: Vui lòng tham khảo Chính sách Hoàn tiền mới nhất được công bố trên Website của chúng tôi để biết chi tiết.

7.9. Dịch Thuật SMS có quyền đệ trình hồ sơ của bất kỳ Khách hàng nào không thanh toán các khoản nợ quá hạn để niêm yết trong hồ sơ của cơ quan đánh giá tín dụng được chỉ định của Khách hàng và hồ sơ đó có thể được đánh giá bởi các tổ chức tài chính và các công ty tín dụng khác để phê duyệt các khoản vay tổ chức hoặc cá nhân.

8. ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ KHÁC

8.1. DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VỚI TÀI LIỆU NGUỒN CÓ CÁC YẾU TỐ VÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 1. Dịch vụ dịch thuật cho Tài liệu Nguồn có các yếu tố và thiết kế đồ họa sẽ được bàn giao theo định dạng văn bản chuẩn mà không cần tái tạo các yếu tố và thiết kế đồ hoạ, trừ khi khi yêu cầu Báo giá, Khách hàng đã thể hiện nhu cầu rõ ràng về các dịch vụ sắp chữ/thiết kế dàn trang/chế bản điện tử và đã cung cấp cho Dịch Thuật SMS mẫu thiết kế có thể chỉnh sửa và nhu cầu đó được báo giá cụ thể trong Báo giá.
 2. Trừ khi được làm rõ bởi Khách hàng khi yêu cầu một Báo giá và được nêu rõ trong Báo giá bởi Dịch Thuật SMS, Dịch vụ không bao gồm việc sửa đổi các thông số kỹ thuật về thiết kế dàn trang hiện tại của Tài liệu Nguồn trong Tài liệu Hoàn thành, ngoại trừ các sửa đổi theo quyết định của Dịch Thuật SMS để phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ đích.

8.2. PHIÊN ÂM, DỊCH THUẬT ÂM THANH/VIDEO, LÀM PHỤ ĐỀ VÀ THU ÂM/LỒNG TIẾNG

 1. Tài liệu Nguồn cung cấp cho Dịch Thuật SMS để thực hiện các dịch vụ phiên âm và dịch vụ dịch thuật âm thanh/video cần phải có chất lượng âm thanh tốt. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ và tác động của các tình huống cụ thể, Dịch Thuật SMS có quyền hủy Dịch vụ do chất lượng âm thanh kém của Tài liệu Nguồn hoặc có quyền loại trừ trong Tài liệu Hoàn thành bất kỳ phần nào có chất lượng âm thanh kém không thể được phiên âm hoặc dịch thuật một cách hợp lý, thậm chí nếu những phần đó không được xác định trước khi phát hành Báo giá. Bất kỳ sự loại trừ nào, nếu xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến các khoản Phí mà Khách hàng phải thanh toán cho Dịch Thuật SMS.
 2. Trong các dịch vụ phụ đề và thu âm/lồng tiếng yêu cầu xuất video, kết quả xuất ra có thể bị lỗi do lỗi ẩn hoặc cố hữu của video gốc mà có thể không được xác định cho đến khi việc xuất video được thực hiện. Trong khi Dịch Thuật SMS sẽ thực hiện tất cả những nỗ lực có thể để giảm thiểu tác động của lỗi, Dịch Thuật SMS không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ loại bỏ các lỗi như vậy một cách hoàn toàn trong đoạn video thành phẩm.
 3. Trong dịch vụ thu âm/lồng tiếng, Khách hàng sẽ cung cấp cho Dịch Thuật SMS các tài liệu tham khảo thích hợp để phát âm tên thương hiệu, từ bằng ngoại ngữ và các thuật ngữ đặc biệt khác. Nếu không có tài liệu tham khảo như vậy, Dịch Thuật SMS sẽ quyết định dựa trên phát âm thông thường và phổ biến và không chịu trách nhiệm chỉnh sửa chúng sau khi hoàn tất buổi ghi âm.

8.3. DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU MARKETING VÀ DỊCH SÁNG TẠO

 1. Khách hàng cần cung cấp Dịch Thuật SMS một bản tóm tắt (brief) chi tiết dựa trên bảng câu hỏi của Dịch Thuật SMS cùng với các thông tin khác theo yêu cầu của Dịch Thuật SMS.
 2. Các khoản phí được dựa trên brief ban đầu và các trao đổi liên quan đến brief, nghiên cứu cơ bản, khâu viết, hiệu đính và chỉnh sửa, bản dự thảo đầu tiên và Yêu cầu Chỉnh sửa trước Thời hạn Yêu cầu Chỉnh sửa. Bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung quan trọng nào được đưa ra đối với bản brief, hoặc yêu cầu công việc bổ sung không được đề cập ở trên sẽ có thể tốn thêm chi phí. Dịch Thuật SMS sẽ thông báo cho Khách hàng về các chi phí phát sinh đó để thỏa thuận trước khi tiến hành công việc tiếp theo.
 3. Dịch sáng tạo là công việc mang tính chủ quan. Nếu vì bất cứ lý do gì mà Khách hàng không hoàn toàn hài lòng với bất kỳ phần nào của kết quả công việc được đệ trình cho Khách hàng, vui lòng thông báo cho chúng tôi và Dịch Thuật SMS sẽ cố gắng hết sức để giải quyết những lo ngại đó. Tuy nhiên, nếu sau khi thảo luận hợp lý và xác nhận rõ ràng về các yêu cầu, Khách hàng vẫn không hài lòng với kết quả công việc cuối cùng, Báo giá giữa Khách hàng và Dịch Thuật SMS sẽ bị hủy bỏ và chỉ có 50% Phí trên Báo giá sẽ đến hạn. Điều này sẽ loại trừ mọi khoản tiền đặt cọc đã được thanh toán ngay từ đầu: mọi khoản tiền đặt cọc để đảm bảo công việc sẽ không được hoàn lại. Trong trường hợp đó, Dịch Thuật SMS không có nghĩa vụ pháp lý, hoặc thừa nhận thất bại hoặc không thể hoàn thành Dịch vụ, về phía mình. Ngoài ra, Dịch Thuật SMS sẽ giữ bản quyền và Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không sử dụng mọi thứ Dịch Thuật SMS đã viết. Nếu sử dụng bất kỳ phần nào của kểt quả công việc đã bàn giao, các khoản Phí đã thoả thuận sẽ được thanh toán đầy đủ.

8.4. DỊCH VỤ DỊCH THUẬT/HIỆU ĐÍNH BỞI NGƯỜI BẢN XỨ

Các dịch vụ của người bản xứ nói chung tốn kém hơn so với người không phải là người bản xứ và sự sẵn có của chúng phụ thuộc vào các cặp ngôn ngữ cụ thể. Trừ khi Khách hàng yêu cầu Dịch vụ đặc biệt của người bản xứ và trừ khi được nêu rõ trong Báo giá, Dịch Thuật SMS không chịu trách nhiệm sử dụng người bản xứ để thực hiện Dịch vụ.

8.5. DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG NHẬN BẢN DỊCH

 1. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu một tài liệu phải được công chứng hoặc chứng nhận, Dịch Thuật SMS có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp tài liệu gốc.
 2. Trách nhiệm của Khách hàng là xác minh các yêu cầu của các tổ chức hoặc cơ quan nơi sẽ gửi Tài liệu Hoàn thành, bao gồm các tài liệu phải được công chứng hay chứng nhận. Dịch Thuật SMS không có nghĩa vụ phải kiểm tra xem dịch vụ đã chọn có phù hợp với nhu cầu của Khách hàng hay không.
 3. Trong khi Dịch Thuật SMS sẽ thực hiện tất cả các bước có thể để đáp ứng các yêu cầu và thời hạn giao hàng, Dịch Thuật SMS không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến sự chậm trễ do các trường hợp bất khả kháng hoặc thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

8.6. DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH

 1. Dịch vụ phiên dịch có thể yêu cầu Dịch Thuật SMS mở rộng giờ làm việc nhưng việc này sẽ phải tốn thêm chi phí tùy thuộc vào tính chất, mức độ và tác động của yêu cầu công việc. Dịch Thuật SMS sẽ thông báo cho Khách hàng về Phí và Thời gian hoàn thành trước khi sửa đổi tiếp tục được thực hiện.
 2. Trong trường hợp Khách hàng hủy dịch vụ phiên dịch sau khi có Chấp nhận Báo giá, áp dụng các khoản phí hủy như sau:
 3. 20% giá trị được Báo giá sau khi có Chấp nhận Báo giá.
 4. 50% giá trị được Báo giá trong 2 tuần trước sự kiện.

iii.  100% giá trị được Báo giá trong 1 tuần trước sự kiện.

9. TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO

9.1. Dịch Thuật SMS tuyên bố và cam kết thực hiện Dịch vụ theo cách phù hợp với các quy trình làm việc tiêu chuẩn của Dịch Thuật SMS.

9.2. Dịch Thuật SMS không bảo đảm hoặc tuyên bố bất kỳ điều gì về khả năng sử dụng của Tài liệu Hoàn thành cho Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác, bao gồm bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Dịch Thuật SMS không đảm bảo rằng việc sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoặc chứa đựng trong đó sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu nào được nắm giữ bởi một bên thứ ba.

9.3. Các bảo đảm và tuyên bố của Dịch Thuật SMS trên đây thay cho tất cả các bảo đảm khác, nói rõ hay ngụ ý.

9.4. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm những điều sau:

 1. Rằng họ sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng Tài liệu Nguồn và tất cả các thành phần của chúng.
 2. Nội dung của Tài liệu Nguồn và bất kỳ việc sử dụng Tài liệu Hoàn thành nào tiếp theo sẽ không vi phạm bất kỳ quyền bản quyền nào của bên thứ ba.

10. MIỄN TRỪ

10.1. Dịch Thuật SMS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hậu quả thuộc bất kỳ tính chất nào, cũng như bất kỳ khiếu nại nào chống lại Khách hàng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ được thực hiện bởi Dịch Thuật SMS, bất kể tính chất và hình thức của yêu cầu bồi thường và thậm chí nếu Dịch Thuật SMS đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Dịch Thuật SMS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với Tài liệu Nguồn, và không phải trả lại bất kỳ Tài liệu Nguồn nào.

10.2. Khách hàng cũng phải bảo vệ và miễn trừ cho Dịch Thuật SMS, chủ sở hữu, giám đốc, nhân viên, nhân viên, nhà thầu, đại diện, đại lý và người tiếp quản của Dịch Thuật SMS khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ việc kiện tụng, yêu cầu bồi thường hay đòi hỏi nào dựa trên:

 1. việc tuân thủ Hợp đồng này bởi một trong hai bên,
 2. bất kỳ hoạt động thương mại nào do Khách hàng thực hiện, bao gồm việc phát sinh bất kỳ loại thuế nào từ hoạt động thương mại đó.
 3. bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Tài liệu Nguồn hoặc Tài liệu Hoàn thành vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào do một bên thứ ba nắm giữ.

11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1. Dịch Thuật SMS có quyền chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ do kết quả của việc Khách hàng vi phạm Hợp đồng. Trong trường hợp đó, Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt và tiền phạt chấm dứt là 1.000.000 đồng hoặc 10% tổng giá trị của hợp đồng, tuỳ theo số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

11.2. Trong trường hợp Khách hàng muốn chấm dứt Hợp đồng mà không có bất kỳ vi phạm nào trước đó bởi Dịch Thuật SMS thì Khách hàng phải chịu mọi khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt và tiền phạt chấm dứt là 1.000.000 đồng hoặc 20% tổng giá trị của Hợp đồng, tùy theo số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng. Trong trường hợp đó, Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ kết quả công việc đã hoàn thành trước ngày chấm dứt.

11.3. Nếu Dịch Thuật SMS vi phạm Hợp đồng, Khách hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng với Dịch Thuật SMS và hủy bất kỳ đơn hàng đã được đặt nào. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ kết quả công việc đã hoàn thành trước ngày chấm dứt và sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về Phí áp dụng cho công việc đã hoàn thành.

12. BẢO MẬT THÔNG TIN

12.1. “Thông tin Bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin, bí quyết và dữ liệu độc quyền nào do một bên tiết lộ với bên còn lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tài liệu Nguồn và Tài liệu Hoàn thành), và không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà (a) thuộc phạm vi công cộng; (b) bên còn lại đã biết trước khi nhận được thông tin đó; (c) nhận được từ bên thứ ba một cách thiện chí vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày bên còn lại nhận được thông tin đó; (d) theo yêu cầu của pháp luật phải tiết lộ bởi bên còn lại;

12.2. Các bên công nhận tính bí mật của Thông tin Bí mật.

12.3. Không bên nào được tiết lộ bất kỳ Thông tin Bí mật nào, trừ trường hợp:

 1. cho giám đốc, nhân viên, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong phạm vi cần thiết để thực hiện Hợp đồng;
 2. với sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại; hoặc là
 3. cho chuyên gia tư vấn của mình.

13. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

13.1. Dịch Thuật SMS sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng nếu việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Báo giá bị ngăn chặn hoặc cản trở bởi các trường hợp bất khả kháng. Cho mục đích của điều khoản này, trường hợp bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ trường hợp nào vượt quá sự kiểm soát của Dịch Thuật SMS.

13.2. Khách hàng sẽ không được quyền yêu cầu giảm Phí nếu việc thực hiện các nghĩa vụ của mình bị trì hoãn do trường hợp bất khả kháng.

14. PHÁP LÝ

14.1. Hợp đồng này sẽ được quản lý bởi, thi hành và được hiểu theo luật Việt Nam, trừ khi có quy định khác bởi Dịch Thuật SMS.

14.2. Hợp đồng này được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Việt, có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng.